top of page

VRIJWARING

Waarschuwing: Dit is een belangrijk document dat gevolgen heeft voor uw wettelijke rechten en plichten. Lees het aandachtig en onderteken het pas als u zeker weet dat u het begrijpt.

VRIJSTELLING / DISCLAIMER CLAUSULE

1. Ik ben me ervan bewust dat het observeren, leren, trainen en deelnemen aan motorraces op een motorfiets een gevaarlijke onderneming is en dat het ondernemen van dergelijke activiteiten op eigen risico is.

HIERBIJ AKKOORDdat ik door deze overeenkomst gerechtigd ben om deel te nemen aan de motorraces/trainingen op Dirt Track Lelystad & Speedway Lelystad, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit document.

ERKENNING VAN RISICO'S, GEVAREN EN VERPLICHTINGEN

2. Ik erken dat motorracen gevaarlijk is en dat ik, door deel te nemen aan de sport en deel te nemen aan de meeting die ik neem, aan bepaalde risico's en gevaren wordt blootgesteld en dat ik de volgende verplichtingen heb:

a) Dat ik lichamelijk of geestelijk gewond kan raken en gedood kan worden;

b) Dat mijn machines of uitrusting beschadigd, verloren of vernietigd kunnen worden;

c) Dat andere deelnemers gevaarlijk of met een gebrek aan vaardigheid kunnen rijden;

d) Dat de baan- of evenementomstandigheden gevaarlijk kunnen zijn en kunnen variëren zonder waarschuwing of voorspelbaarheid;

e) Dat organisatoren, officials, landeigenaren/baanbeheerders en eventuele agenten of vertegenwoordigers van degenen die verantwoordelijk zijn voor racebijeenkomsten vaak verplicht zijn om beslissingen te nemen onder tijdsdruk en/of evenementen;

f) Dat elk beleid van of met betrekking tot mijn leven of lichamelijke of geestelijke gezondheid kan worden vermeden;

g) Dat er geen of onvoldoende voorzieningen zijn voor behandeling of vervoer van mij als ik gewond ben;

h) Dat ik een verplichting heb jegens mezelf en anderen om veilig en binnen de regels van deze wedstrijd deel te nemen.

VRIJWARING AAN DIRT TRACK LELYSTAD & SPEEDWAY LELYSTAD

3. Als tegenprestatie voor de aanvaarding van mij als deelnemer aan motorraces/-trainingen, ga ik ermee akkoord Dirt Track Lelystad & Speedway Lelystad en elk van hen schadeloos te stellen voor de volgende kwestie, dat ik op eigen risico en verantwoordelijkheid deelneem aan de bijeenkomst, dat Ik accepteer het terrein en de baan zoals het is met alle verborgen of zichtbare gebreken, dat ik Dirt Track Lelystad & Speedway Lelystad, hun respectievelijke bedienden, agenten of functionarissen vrijwaar en vrijwaar voor alle acties of claims die door mij of namens of door andere partijen voor of met betrekking tot of voortvloeiend uit mijn overlijden of enig letsel, verlies of schade aan mij of mijn machines of apparatuur veroorzaakt door nalatigheid, contractbreuk of op welke andere manier dan ook.

Schadeloosstelling van derden wanneer een deelnemer jonger is dan 18 jaar, waarbij de ouders of voogden van de in clausule 1 genoemde deelnemer hierbij erkennen.

a) Dat ik/wij het hele document heb gelezen en begrepen;

b) Dat ik/wij ermee instemmen dat de deelnemer deelneemt aan de racebijeenkomst; en

c) Dat ik/wij op de hoogte ben/zijn van de risico's, gevaren en verplichtingen uiteengezet in artikel 2 hiervan

5. Gezien het feit dat de deelnemer is geaccepteerd als deelnemer aan de wedstrijdbijeenkomst, vrijwaar ik/wij hierbij de organisatoren op dezelfde manier en met hetzelfde effect alsof ik/wij de deelnemer was.

6. Ik begrijp en erken dat door een deelnemer te zijn of een ouder/voogd te zijn die hieronder autoriteit heeft gegeven aan een deelnemer jonger dan 18 jaar die een Dirt track Lelystad & Speedway Lelystadrace-evenement bijwoont, ikzelf, mijn kinderen of kinderen onder mijn hoede worden gefotografeerd of gefilmd door andere personen die het evenement bijwonen, hetzij als deelnemers, leden, toeschouwers of functionarissen. Ik accepteer ook dat, hoewel Dirt Track Lelystad & Speedway Lelystad verantwoordelijk en gepast gebruik van afbeeldingen aanmoedigt, de club geen controle heeft over het gebruik of de verspreiding van afbeeldingen en dat ze als zodanig in het publieke domein kunnen worden gepubliceerd.

Ik ben me er ook van bewust dat het een voorwaarde is voor toelating tot het lidmaatschap van dit evenement, dat Dirt Track Lelystad & Speedway Lelystad, haar bestuurders, instructeurs, leden, bedienden of agenten ontheven zijn van alle aansprakelijkheid, hoe dan ook voortvloeiend uit letsel of schade, hoe dan ook veroorzaakt (ongeacht of fataal of anderszins) voortvloeiend uit het lidmaatschap van deze club of het deelnemen aan het observeren, leren, trainen en deelnemen aan motorraces, op een motorfiets of op welke manier dan ook als gevolg van nalatigheid, plichtsverzuim, verzuim en/of nalatigheid van Dirt Track Lelystad & Speedway Lelystad, haar bestuurders, instructeurs, leden, ondergeschikten of agenten, dan wel haar ambtsdragers, bestuurders en ondergeschikten en agenten.

Ik ben me er ook van bewust dat eenieder die motorraces, motorraces of andere activiteiten observeert, leert, traint en eraan deelneemt of deelneemt aan een activiteit die wordt uitgevoerd door Dirt Track Lelystad & Speedway Lelystad, dit alleen mag doen met dien verstande dat zij dat doen dus op eigen risico.

IN GEVAL VAN ANNULERING

Bij onvoorziene omstandigheden zoals weer, natuurrampen, pandemieën, rellen, stakingen etc. en hierdoor een evenement op een bepaalde datum wordt afgelast. Het evenement wordt verplaatst naar een datum later in het seizoen. Als deze alternatieve datum wordt geweigerd, vindt er geen compensatie plaats.

 

bottom of page